Volg ons

Wedstrijdreglement Race to Portugal 2022

Versie 1.0 (maart 2022)

Algemeen

 1. Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Ltd. en de USGA, hierna genoemd de Regels.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in het wedstrijdreglement en de “Local Rules”.

Deelname aan wedstrijden

 1. Inschrijving voor wedstrijden staat open voor dames en heren amateurs met een aantoonbare handicap ≤ 54,0. Professionals kunnen ook deelnemen. Zij spelen van handicap 0,0 tenzij aantoonbaar een andere handicap van toepassing is.
 2. Inschrijving vindt plaats via de website van iGolf en wordt definitief na betaling van het inschrijfgeld.
 3. Spelers van een team schrijven ieder afzonderlijk in. Bij de inschrijving kan in het opmerkingen veld worden aangegeven wie de 2e speler van het team wordt. Een team kan bestaan uit twee spelers van hetzelfde geslacht, of twee spelers van verschillend geslacht.
 4. Inschrijving sluit wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt, of 4 dagen voor de betreffende wedstrijddag. Bij niet-tijdige afmelding voor de wedstrijd (uiterlijk 4 dagen vóór de wedstrijddag) is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 5. De iGolf Race to Portugal bestaat uit 5 voorrondes en een finale. In elke voorronde kunnen punten voor het klassement worden verdiend. Maximaal de beste 4 resultaten tellen mee voor het klassement. Op basis van het klassement na de laatste voorronde plaatsen de beste 30 teams zich voor de finale.
 6. De samenstelling van het team bij de eerste deelname bepaalt het basisteam voor het klassement, tenzij voor de eerste wedstrijd een andere samenstelling van het basisteam wordt doorgegeven. Bij elke deelname dient minimaal 1 speler van het basisteam opgesteld te worden om punten voor het team te kunnen verdienen. Het tweede teamlid kan worden vervangen door een andere speler.
 7. Een speler met een aantoonbare (tijdelijke) lichamelijke beperking kan na akkoord van de wedstrijdleiding gebruik maken van een buggy. De speler dient een buggy tijdig zelf te reserveren en zelf te betalen bij de betreffende golfbaan. Ook dient de speler tijdig zelf bij de baan te informeren of het gebruik van buggy’s op de betreffende speeldag in verband met de conditie van de baan is toegestaan.
 8. Caddies zijn in overleg met de wedstrijdcommissie toegestaan.

Handicap

 1. Indien de feitelijke handicap van de speler afwijkt van de handicap die vermeld is op de startlijst en/of scorekaart, is de speler zelf verantwoordelijk om die voorafgaand aan zijn/haar start te laten wijzigen. Spelen met een te hoge handicap leidt tot diskwalificatie.

Local Rules, afstandsmeters

 1. Tenzij anders is aangegeven gelden de door de baan gestelde Local Rules.
 2. Indien de bal van een speler niet is gevonden, of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag met 2 strafslagen een bal worden gedropt in de dropzone in plaats van te handelen volgens het principe van slag en afstand.
  Zie bijlage A voor de correcte toepassing van deze local rule.

De wedstrijd

 1. Wedstrijden van de Race to Portugal worden gespeeld over 18 holes, vanaf de standaard tee's (geel voor heren, rood voor dames). De spelvorm is Greensome Strokeplay. Beide spelers slaan af en kiezen daarna één van de afgeslagen ballen om mee verder te spelen. De slag met de andere bal vervalt. Vervolgens moeten de partners om beurten slaan bij het verder spelen van de hole, waarbij de eerste slag wordt gedaan door de speler wiens bal niet is gekozen na de afslag. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Indien in de verkeerde volgorde wordt gespeeld, geldt regel 22-3.
 2. Het maximale aantal slagen per hole is gemaximeerd op 5 boven de par van de betreffende hole. Bijvoorbeeld, als op een par 3 nog niet is uitgeholed na 7 slagen wordt de bal opgenomen en een 8 genoteerd als score.
 3. Op basis van 3/4 van het gemiddelde van de handicaps van beide spelers wordt voor het team de ‘Personal Par’ vastgesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de course- en sloperating van de betreffende baan. Voor het vaststellen van de ‘Personal Par’ mag het verschil tussen de exact handicaps van de spelers van het team maximaal 10 zijn. Indien het verschil groter is, wordt de hoogste handicap naar beneden bijgesteld.
 4. Iedere deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden aan de wedstrijdtafel.
 5. Voorafgaand aan zijn/haar start dient de speler de gegevens op de startlijst/scorekaart te controleren en wijzigingen door te geven aan de wedstrijdleiding.
 6. Uiterlijk 10 minuten vóór de starttijd dient men speelklaar bij de op de startlijst vermelde startplaats aanwezig te zijn.
 7. De starttijd zelf is bindend (zie Regel 5.3a). De tijdwaarneming van de starter is de officiële tijdwaarneming.
 8. De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd te staken c.q. af te gelasten indien de omstandigheden hierom vragen. Alle scores vervallen dan.
 9. Elk team is verplicht de eigen scores en de scores van het het andere team in dezelfde flight te noteren op de scorekaart en na afloop de scores met elkaar te vergelijken.

Etiquette

 1. Men dient zich te onthouden van onsportief gedrag vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd, zoals bewuste overtreding van de Regels, onreglementaire onderbreking en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd. Men dient afleiden of hinderen van andere spelers door elektronische apparaten (zoals mobiele telefoons) te voorkomen.
 2. Het stelselmatig negeren van de etiquette kan bestraft worden met diskwalificatie. Ook kan de commissie een startverbod voor één of meer volgende wedstrijden opleggen.

Na de wedstrijd

 1. Uiterlijk 15 minuten na het beëindigen van de ronde dient de volledig en duidelijk ingevulde en ondertekende scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn, tenzij de speler – binnen die termijn – daarvoor dispensatie van de wedstrijdleiding heeft gekregen.
 2. Naast het aantal slagen per hole moet ook het bruto- en nettoresultaat vermeld worden. Het nettoresultaat is het totaal aantal slagen minus de personal par (bijvoorbeeld +2 of -1).
 3. Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten worden behandeld als No-Return. Indien het fouten betreft in de optelling of in de berekening mag de wedstrijdleiding de kaart corrigeren, zonder dat dit tot diskwalificatie leidt.
 4. Een speler (team) is altijd verantwoordelijk voor de eigen kaart, niet de marker. Een te hoog aantal genoteerde slagen op een hole wordt als score geteld; bij een te laag aantal genoteerde slagen op een hole wordt het team gediskwalificeerd.
 5. Na de prijsuitreiking is, tenzij vastgesteld wordt dat de Regels bewust zijn overtreden, een discussie over de uitslag niet meer mogelijk.
 6. De uitslag wordt bepaald aan de hand van het nettoresultaat (bruto score minus personal par). Het team met het laagste nettoresultaat wint.
 7. Bij gelijk wedstrijdresultaat wordt de uitslag als volgt bepaald: Bij gelijke score geldt het team met de lagere personal par als winnaar. Indien de personal par van de teams met een gelijke score gelijk is, wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6, 3 of 1 holes van de ronde (holes 10-18).
 8. De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd, men wordt dan ook geacht aanwezig te blijven tot na de prijsuitreiking. Wanneer van een prijswinnend team geen van beide spelers aanwezig is bij de prijsuitreiking, zal de prijs naar het volgende team uit de uitslag gaan.

Klassement en finale

 1. Per voorronde kunnen de teams punten verdienen voor het klassement. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Het team dat als laatste eindigt krijgt 10 punten, de teams daarboven steeds 10 punten meer. Bij 10 deelnemende teams krijgt het winnende team dus 100 punten, bij 20 deelnemende teams 200 punten etc.
 2. Op basis het klassement na de laatste voorronde plaatsen de beste 30 teams zich voor de finale. Hierbij tellen maximaal de 4 beste resultaten van het team mee. Indien meerdere teams gelijk eindigen op de 30e plaats, plaatsen al deze teams zich voor de finale. In de finale dient minimaal één van de oorspronkelijke teamleden deel te nemen. Het tweede teamlid kan worden vervangen door een andere speler.
 3. Indien een team dat zich heeft geplaatst voor de finale zich afmeldt voor de finaledag, kan de wedstrijdcommissie een niet geplaatst team alsnog toelaten tot de finale. Dit team speelt dan buiten mededinging voor de hoofdprijzen.
 4. Ook in de finale kunnen de teams punten verdienen. Ongeacht het aantal deelnemende teams krijgt het team dat als eerste eindigt 450 punten, de teams daaronder steeds 15 punten minder. De punten van de (maximaal 4) voorrondes en finale worden bij elkaar opgeteld voor het eindklassement. Indien meerdere teams gelijk eindigen, dan wint het team dat het beste resultaat heeft behaald in de finale.
 5. Er zijn twee hoofdprijzen. Voor het team dat het eindklassement wint én voor het team dat de finalewedstrijd wint. Indien één team zowel de finale als het eindklassement wint, dan gaat de tweede hoofdprijs naar het team dat tweede wordt in het eindklassement.
 6. De hoofdprijs is deelname aan het eindtoernooi in Portugal, dat wordt gespeeld in februari 2023. De exacte invulling van het arrangement wordt tijdig aan de deelnemers bekend gemaakt. De vlucht is niet inbegrepen. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere reis of contanten en is niet overdraagbaar, tenzij de wedstrijdcommissie na overleg anders besluit.
 7. De waarde van de prijs zal niet hoger zijn dan de maximumwaarde zoals is vastgesteld in regel 3 van de Amateurstatus Regels.

Slotbepaling

 1. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie in de geest van de Rules of Golf.
ball-not-found2.png

BIJLAGE A

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is.

Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van te handelen volgens het principe van slag en afstand.

Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone.

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

1. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

 • tot stilstand is gekomen op de baan;
 • het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.

2. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

ball-not-found2-1.png

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaatst van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 18.3).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3)

Een speler mag deze mogelijkheid wel gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Ook lid worden van de leukste golfcommunity van Nederland?

Meld je gratis aan