Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. iGolf: iGolf is een handelsnaam van Golflink B.V. gevestigd aan de ‘s Gravenweg 153, Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54370493;
b. Klant: de natuurlijke persoon die via de website met iGolf een overeenkomst is aangegaan tot het gebruik van de website en diensten van iGolf;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen iGolf en Klant;
d. Dienst: de dienst(en) die iGolf in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
e. Website: de website(s) die door iGolf wordt beheerd en waarvan Klant gebruik kan maken;
f. iCredits: het digitale tegoed dat door Klant kan worden ingekocht op de iGolf website. Dit online tegoed kan door Klant worden gebruikt als betaalmiddel voor geboekte starttijden bij de iGolf Partners
g. iGolf Partner: Golfaccommodaties die met iGolf samenwerken.
h. iGolf Evenement: een activiteit of actie die iGolf organiseert.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten die worden, of in de toekomst worden, aangeboden door iGolf. Deze Algemene Voorwaarden gelden voorts voor iedere Overeenkomst tussen iGolf en Klant waarop iGolf deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. iGolf en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de Website

3.1 De Website kan links bevatten naar andere websites. iGolf kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. iGolf wijst iedere aansprakelijkheidstelling voor andere websites die niet door iGolf worden beheerd uitdrukkelijk af.

Artikel 4 Prijzen en prijsverhoging

4.1 Prijzen in de door iGolf gedane aanbiedingen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

4.2 iGolf is gerechtigd tijdens de looptijd van een Overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen of verlagen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien iGolf overgaat tot het verhogen van de prijs, is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

4.3 Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de wet of een andere overheidsmaatregel, zoals een verhoging van de btw, dan geeft een dergelijke prijsverhoging Klant niet het recht op de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Registratie en totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Website van iGolf dient Klant zich te registreren. Registratie is kosteloos. Registratie geschiedt door middel van het invullen van het online registratieformulier. Door de registratie te verzenden heeft Klant deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.

5.2 Alle gegevens die Klant tijdens de registratie aan iGolf verstrekt dienen juist en volledig te zijn.

5.3 De overeenkomst komt tot stand nadat Klant van iGolf een e-mail heeft ontvangen waarin de registratie wordt bevestigd.

5.4 Nadat de registratie krachtens artikel 5.3 is uitgevoerd, kan Klant via zijn account op de Website een profiel aanmaken.

5.5 Klant heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee hij kan inloggen op de Website. De gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn om in te loggen zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. iGolf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van Klant. iGolf kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Klant.

Artikel 6 Account

6.1 Via zijn account kan Klant zijn persoonlijke gegevens wijzigen.

6.2 Het is Klant niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

6.3 Het is Klant niet toegestaan een account aan te maken voor een ander persoon, tenzij deze persoon daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven.

6.4 Wanneer een Klant langer dan 1 jaar geen gebruik heeft gemaakt van zijn account, dan kan het account door iGolf op inactief worden gezet en ontvangt Klant daarvan van iGolf een e-mail.

Artikel 7 Rechten & verplichtingen van de klant

7.1 Klant dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Klant deze verplichting niet nakomt, is iGolf gerechtigd de Dienst voor Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat iGolf daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Klant.

7.2 Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door iGolf te leveren Dienst. Klant vrijwaart iGolf voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

7.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Klant, dan is iGolf gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal iGolf haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

7.4 Klant dient in overeenstemming te handelen met de door iGolf neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan Klant worden medegedeeld.

7.5 Het is Klant niet toegestaan de dienst commercieel te exploiteren, zoals, maar zeker niet beperkt tot, o.a. ingekochte iCredits laten gebruiken door derden.

7.6 Klant dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de door iGolf geleverde Dienst.

7.7 Alle gegevens die Klant bij zijn profiel plaatst, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.

7.8 Het is Klant niet toegestaan informatie op de website te plaatsen die de goede naam van iGolf of van derden aantast.

7.10 Klant is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account door te geven.

7.11 Klant vrijwaart iGolf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de Website door Klant schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

7.12 Het is Klant niet toegestaan zich bij het gebruik van de website voor te doen als een ander persoon.

7.13 Klant dient zorgvuldig om te gaan met zijn persoonlijke gegevens. iGolf is er niet verantwoordelijk voor indien derden dan wel andere klanten de persoonlijke gegevens, die Klant via de e-mail of via de website heeft verspreid, publiceren of op het internet plaatsen.

7.14 Klant zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. (seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie.

7.15 Het is Klant niet toegestaan de website en/of de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van iGolf of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere klanten van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

7.16 Indien Klant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel, dan is iGolf gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden en dient Klant alle schade aan iGolf te vergoeden die iGolf lijdt doordat Klant in strijd heeft gehandeld met het genoemde in dit artikel.

Artikel 8 Rechten & verplichtingen van iGolf

8.1 iGolf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die door Klant aan iGolf zijn verstrekt.

8.2 iGolf zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant.

8.3 Het is iGolf toegestaan om zonder aankondiging de Dienst te wijzigen, zoals het toevoegen of verwijderen van bundels met iCredits..

Artikel 9 Het gebruik van de website

9.1 Het account is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van individuele klanten en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

9.2 Het maken van reclame voor andere websites, diensten of producten is niet toegestaan. Het is Klant verboden om zonder toestemming van iGolf reclame, merknamen of links naar websites in zijn profiel of op de website te plaatsen.

9.3 iGolf heeft het recht om informatie van de Website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Website.

9.4 Over uitslagen van prijsvragen e.d. wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Website (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan iGolf.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van iGolf opgesteld of ter beschikking gesteld aan Klant in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij iGolf of haar licentiegevers.

10.3 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door iGolf geleverde of ter beschikking gestelde Dienst, is slechts toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van iGolf.

10.4 Indien Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van iGolf, dan is Klant aan iGolf een boete verschuldigd van € 5.000,-, onverminderd het recht van iGolf de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 11 iCredits en betaling

11.1 Indien Klant gebruik wil maken van de speciale tarieven voor starttijden op de iGolf Partnerbanen, dan dient Klant eerst iCredits of een abonnement bij iGolf in te kopen.

11.2 Betaling van via de Website ingekochte iCredits kan op de volgende wijzen geschieden:

a. via iDEAL:

b. via Paypal;

11.3 Nadat iGolf de betaling heeft ontvangen, worden de iCredits binnen 24 uur bijgeschreven op het account van Klant.

11.4 Via zijn account kan Klant zijn iCredits bekijken. Het tegoed is geldig voor een bepaalde tijd 3,6 of 12 maanden afhankelijk van het gekochte bundel.

11.5 Het tegoed is niet inwisselbaar voor geld.

11.6 De iCredits zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Klant kan wel iCredits gebruiken om een starttijd voor meerdere personen af te rekenen, mits Klant zelf ook tot deze personen behoort.

11.7 iCredits zijn geldig tot 3, 6 of 12 maanden na inkoopdatum. Nog niet gebruikte iCredits komen na deze datum te vervallen. Indien Klant voor vervaldatum een nieuwe iCredits bundel voor 6 of 12 maanden koopt, blijven niet gebruikte iCredits na vervaldatum geldig voor de looptijd van de nieuwe bundel.

11.8 Een iCredits Introductiebundel met een geldigheid van drie, (3), maanden mag maximaal een, (1), keer per klant ingekocht worden.

11.9  iGolf is niet verplicht om niet gebruikte iCredits te terug te kopen.

11.10 Een via iCredits betaalde starttijd is definitief. Bij annulering vindt geen restitutie van de afgeschreven iCredits plaats, tenzij er aantoonbaar sprake is van bijzondere omstandigheden. Ziekte en/of blessure valt hier in beginsel niet onder. iGolf beoordeelt de voorgelegde bijzondere omstandigheden en communiceert de beslissing met motivatie aan de klant.

Artikel 12 iGolf Evenementen

12.1 Indien Klant een iGolf Evenement bijwoont accepteert Klant de opgestelde en gecommuniceerde speciale voorwaarden voor het evenement.

Artikel 13 Klachten

13.1 Klachten over de Website of over de Dienst kunnen worden gemeld bij:

iGolf

c/o Golflink B.V.
Postbus 289
2650 AG Berkel en Rodenrijs
e-mail info@igolf.nl

13.2 Klachten worden door iGolf binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal Klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Klant is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de Dienst. iGolf is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant heeft toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het uitvoeren van handelingen die op de Website staan vermeld dan wel tijdens het gebruiken van materialen die op de website staan vermeld.

14.2 De inlichtingen en diensten die op de Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. Alle informatie en gegevens op de Website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat er op de Website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. iGolf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het gebruik maken van de Website alsmede technische storingen.

14.3 iGolf garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. iGolf streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

14.4 iGolf is niet aansprakelijk voor de schade die Klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van iGolf onredelijk lang is.

14.5 iGolf is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de klant heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij iGolf aantoonbaar te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

14.6 iGolf is niet verantwoordelijk voor teksten, beeldmateriaal, gegevens of bestanden die door andere klanten op de website zijn geplaatst.

14.7 iGolf staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

14.8 iGolf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

14.9 Indien iGolf aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van iGolf jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de daadwerkelijk door de klant aan iGolf betaalde vergoedingen.

14.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iGolf of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Beveiliging en internet

15.1 iGolf zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens. iGolf kan ter zake geen garantie geven voor verlies van bovenstaande informatie.

Artikel 16 Persoonsgegevens

16.1 iGolf verwerkt persoonsgegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van de overeenkomst met Klant;
b. het onderhouden van een klantrelatie met Klant;
c. het verzenden aan Klant van commerciële elektronische berichten.

16.2 De persoonsgegevens van Klant worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien Klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan iGolf. Klant kan deze toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken.

16.3 De persoonsgegevens van Klant worden enkel aan derden verstrekt indien Klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan op elk moment door Klant worden ingetrokken. De toestemming van Klant is niet vereist indien de verstrekking van de persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

16.4 Klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

a. schriftelijk naar het in artikel 14 opgenomen adres:
b. elektronisch naar het e-mailadres: info@igolf.nl;
c. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

16.5 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

16.6 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij Klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken.

17.3 Op elke overeenkomst tussen iGolf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

17.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van iGolf is gelegen. Klant heeft 1 maand de tijd nadat iGolf zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.